دو بيتی ها....

کـو خلوتکی تا کـه رويـــت ببينــم

يا يک دمکی نشسته سويـــت ببينم

يک روز نشـد کــه يارآيی بـرکــم

تا کی ببهار ز رنگ و بويـت ببينم

******

گـــوشهء چشمــت ايجـــــاد دم اسـت

در پيـش رخــت، دل نقش قــــدم است

با اين قـد وعارض که داری يار جان

آيينـــه زرشک رويت عـــــــدم است

******

دلــــم از عالم و آدم گرفــــــته

صـدا را سرمـهء عــدم گرفــته

کجا اسـت آتشی تا غــم بـسوزد

که غم در سينه ريخته دم گرفته

******

آهـم بدلــت روزی شرر خــواهد کــرد

نالهء نيمه شبم روزی اثر خــواهـد کرد

تا کــی دهـــم در وادی طاقــت امتـحان

من نشکستنی ام سنگ نظر خواهد کرد

( صنم )

/ 1 نظر / 23 بازدید