گــــرامـــی بـــاد روز جهـــانــــی زن !

 

بـرای رنـج مـــادران ديـارم ...

برای رنج مادران ديارم

ما نيز در اشراق طلوع کنيم !

 

ای آيينه ی بهار !

تو که حلول واژه ئی به فصل ما

بما بتاب

که در زير اين نقاب

رخسار ما تهيست زآفتاب

ديگر برای ما از قصيده ی يلدای شب مگو

بيا و شب شکن که بی ستاره ايم ما

ز بهر ما افشان تقدير تازه ئی

که در ساحل سکوت يخ بسته ايم ما

بما از صفحه ی گذشته تقويم هيچ مخوان

که درشناسنامه ها سطور شکسته ايم ما

برای ما از فردا بگو

که در انزوای قرن درد پرورده ايم ما

بيا لحظه ی بما بتاب

از تمنای شگفتن لبخند روی لب

از نسيم تازه به فصل ز انتها

که هر چند زردو سرد وخسته ايم ما

بلور رويای ما غرق اميد هاست

بيا !

بيا به ژرف درد ما نگر

و دست ما بگير

که ناله های درد نهان خويش بسائيم بگوشها

به گوش دلهای ز آهن ز سنگها

بيا بتاب که بخوانيم همصدا

گر زنجير خشم بگسلد ز پای ما

ما نيز در اشراق طلوع کنيم !

صنــــم .

/ 1 نظر / 23 بازدید
عنبرين

دوستان خوبم را محبت و سلام ! با جمع و جور کردن صفحه متاثرم که پيام های سبز این بخش از بين رفت . اميدوارم پوزشم را بپذيريد و مانند هميش مرا از قدوم مبارک تان همراه با نظرات و پيشنهادات مستفيد سازيد . با حرمت / عنبربن /