سراب....

ديشب چـــــو شمع يکه و تنها گـــــــريستم

تنهــــــــا و زار در دل شبها گـــــــريستم

رفتم بـــــه خويش و قصهء دل آمــدم بياد

در دامنش فتـــــــاده شکيبا گــــــريستم

عمـــــرم تباه گشت به غفلت خــــدای من

بشکست آرزو و بــــــه رويا گـــــريستم

ای وای شام تيـــــره بختم سحــــر نيافت

گـم کـــــرده راه بی سر و بی پا گريستم

بيچاره مـــن که در پی اميـــــــد و آرزو

عمری عبث گذشت، چـــی بيجا گريستم

آن شب بغضی سخت گلويم همی گرفت

تا صبح نيمه روشن فـــــــــردا گريستم

( صنم )

/ 0 نظر / 21 بازدید