مـــــرا به باد ســــــپرده اند

مرا ميان برگهای زرد آفريده اند

تصوير قسمتم در ازل کشيده اند

برگهای زرد گهوارهء مننــــــــد

بند گهواره ام را

به هياهوی باد سپرده اند

همين نصيبم است از اين رهگذر

يا بر بام آتش آشيان خواهم بست

يا ....

هميش براهم

هميش بر باد .

۰۷/۱۰/۰۴ صنم .

/ 0 نظر / 27 بازدید