دوبيتی ها ...

نفس در سينه ام تنـگ اسـت امشــب

گلی عشقم بخون رنگ اســت امشـب

ترحم نيسـت در چشـــــــم نـگار جان

نگاهش گردش جنـگ اســت امشــب

اگـــر زنـجـير بــر پـايـــم بيـــــفتـد

ويــا خصمی بـه قتــــل مــن بيستـد

و يـا گــردون چــرخد بر ســر من

دلـــــم يک لحظه از يـادت نيستـــد

سکوتی بـر لبــم جـوشــــيده دارم

نهان است راز دل پوشيـــده دارم

زچشــمانت شبــی در خـلوت دل

دوصـــد بوسيده را نوشــيده دارم

گپک هايت واژه ء ناب است مـــــگر

چشمک هايت جام شراب است مـــگر

سوخت و لرزيد ز دستت دلــــــــــکم

لبک هايت آتـــش و آب است مــــــگر

صنم

/ 1 نظر / 22 بازدید
.