پست های ارسال شده در خرداد سال 1385

در هـــوای آرزو

در مــــــــــــــدار بیـــقــــــراری هــــــــای مــــــــن باز گــــــــرد ای خوشتـــــــــرین ســــودای مــــــن مـــــــن خیــــالــــت را بـــه ســـــــر دارم هـــنــوز بــر ســــــــــر راهـــــت نظـــــــر دارم ... ادامه مطلب
/ 41 نظر / 17 بازدید
تـــرا بــا نـاز ميخـوانـــم بـا خيـــل قنـــاری هــا آواز ميخــوانــم تـــرا بــا نــاز ميخـوانــم بــه ريتـــم نـم نـم بـاران ميــــرقصــم و در پرواز ميخــوانـــم.... چنـــان پيچيـــده يــی - در ... ادامه مطلب
/ 29 نظر / 18 بازدید