پست های ارسال شده در فروردین سال 1387

                                               نه دعا رنگ می گیرد               نه خدا !                                     تنهایی ست  که در ردای باد                            تاب می خورد                                                  صنم .                                         
/ 13 نظر / 26 بازدید