پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1387

                    چلـــــچراغ خلوت شــــبهای مـن شعر من، گــــلواژه ء لـــبـهای من در دل آتـش بخــــود پیچـــــــیده ام درمیان شـعلـه ها رقصـــــــــیده ام بی حضورت درخودم بشکســته ... ادامه مطلب
/ 31 نظر / 24 بازدید