چلـــــچراغ خلوت شــــبهای مـن شعر من، گــــلواژه ء لـــبـهای من در دل آتـش بخــــود پیچـــــــیده ام درمیان شـعلـه ها رقصـــــــــیده ام بی حضورت درخودم بشکســته ... ادامه مطلب
/ 31 نظر / 20 بازدید
                                               نه دعا رنگ می گیرد               نه خدا !                                     تنهایی ست  که در ردای باد                            تاب می خورد                                                  صنم .                                         
/ 13 نظر / 20 بازدید

حـرف آخــر

    ای خـــــدا آن اخـــتر شــبهــا کجاست آشـــــــنای این دل تــنهـا کــــجاســت آفــــتاب عشــــق من امـــــــــید مــــن پرده ساز نغـــمه ی جـــــــاوید مـــن آنکه در ... ادامه مطلب
/ 34 نظر / 14 بازدید
دی 90
1 پست
آبان 90
1 پست
تیر 90
1 پست
بهمن 89
1 پست
آذر 89
1 پست
مهر 89
1 پست
مرداد 89
1 پست
اسفند 88
1 پست
بهمن 88
1 پست
دی 88
1 پست
آبان 88
1 پست
شهریور 88
1 پست
مرداد 88
1 پست
تیر 88
2 پست
خرداد 88
1 پست
اسفند 87
1 پست
بهمن 87
2 پست
دی 87
1 پست
آذر 87
1 پست
آبان 87
1 پست
مهر 87
1 پست
شهریور 87
2 پست
مرداد 87
2 پست
بهمن 86
1 پست
دی 86
1 پست
آذر 86
1 پست
آبان 86
1 پست
مهر 86
1 پست
شهریور 86
2 پست
تیر 86
1 پست
اسفند 85
2 پست
بهمن 85
3 پست
آذر 85
2 پست
آبان 85
1 پست
مهر 85
3 پست
شهریور 85
2 پست
تیر 85
2 پست
خرداد 85
3 پست
اسفند 84
3 پست
بهمن 84
2 پست
دی 84
1 پست
آذر 84
1 پست
آبان 84
2 پست
مهر 84
2 پست
شهریور 84
1 پست
مرداد 84
2 پست
تیر 84
1 پست
خرداد 84
30 پست